top of page

馮明釗

業餘愛好國畫,2009年得鮑慕貞老師啟蒙,初習國畫。 2013年有幸隨劉浩賢老師學習,得窺嶺南派之精妙。在老師諄諄善誘下學習花鳥蟲魚,開始入門。及後又隨王路山老師、何永祥老師及袁麗顔老師學画,徐沛之老師學字。現賦閒在家以書画爲樂。正是 :花甲足猶健,登高力未貧,閒来且揮毫,古稀嗜墨香, 金秋風送爽, 落霞有餘光。

bottom of page